Program Razvoja Podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI

Projekt: OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST


JAVNI RAZPIS

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.9  Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

 

OPIS AKTIVNOSTI

Projekt izvaja projektno partnerstvo, ki je vzpostavljeno med Zaposlitvenim centrom Papilot in ekološko kmetijo Farma Prestranek. Vodilni partner Zaposlitveni center Papilot je ustanova z dolgoletnimi izkušnjami s področja zaposlovanja, varstva in usposabljanja invalidov. Svoje znanje in izkušnje bo vodilni partner s pomočjo partnerske kmetije v okviru projekta »Oviranost je lahko priložnost«  prenesel v  ruralno okolje in na kmetijo v okviru njenih dejavnosti. Projekt ima za cilj preučiti možnosti izvedbe usposabljanj za strokovne delavce in invalide na kmetijah ter ustvarjanja kakovostnih in trajnostnih delovnih mest za invalide z možnostjo za delo s tovrstnimi osebami na kmetijah in v ruralnem območju. Projekt prispeva tudi k razvoju dodatnih dejavnosti na kmetijah.

Namen projekta je preizkusiti več vrst dejavnosti, ki se nanašajo na usposabljanje, varstvo in zaposlovanje invalidov in ostalih ranljivih skupin na kmetijah. Projektne aktivnosti, ki bodo prvenstveno usmerjene v razvoj različnih dejavnosti s področja usposabljanja strokovnih delavcev in invalidov in dela z invalidi na kmetijah ter na podeželju, bodo vključevale izvedbo analize potreb in priložnosti za razvoj novih dejavnosti na kmetiji, v katere bi lahko vključevali oziroma zaposlovali invalidne osebe. Na podlagi ugotovitev analize bodo pripravljeni programi usposabljanj, kurikulumi in načrt za razvoj in izvedbo posamezne dejavnosti.

Splošni cilji projekta so:

usposabljanje strokovnih delavcev za delo z invalidi na kmetijah,
usposabljanje in zaposlovanje invalidov na kmetijah in na podeželju,
razvoj novih zaposlitvenih priložnosti,
razvoj dodatnih (dopolnilnih) dejavnosti in poslovnih priložnosti na kmetijah.

 

Projekt bo prispeval k razvoju novih znanj in pridobivanju izkušenj na področju dela z invalidi in zaposlovanja invalidov na kmetijah. Poleg tega bo projekt omogočil prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela.

Rezultati projekta prinašajo širše družbeno socialne koristi, predvsem gledano s stališča njihove prenosljivosti na druge kmetije in v druga ruralna okolja. Neposredne koristi od rezultatov projekta bodo imeli predvsem invalidi in druge ranljive skupine, saj se jim bodo na ta način odprle nove možnosti za zaposlovanje, dodatne poti na trg dela in pridobivanje znanj.  Kmetije, ki bodo želele diverzificirati svojo dejavnost tudi na področje dela z invalidi oziroma zaposlovati invalidne osebe za namen opravljanja dela na kmetiji, bodo lahko koristno uporabile znanje, pridobljeno s projektom.

 

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.