OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST in ključni rezultati projekta

OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST in ključni rezultati projekta OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST in ključni rezultati projekta OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST in ključni rezultati projekta OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST in ključni rezultati projekta OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST in ključni rezultati projekta OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST in ključni rezultati projekta OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST in ključni rezultati projekta OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST in ključni rezultati projekta OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST in ključni rezultati projekta

 

Gre za dvoletni projekt, ki se zaključuje konec leta 2021. Nosilni projektni partner je Zaposlitveni center Papilot, Koper, ustanova z dolgoletnimi izkušnjami s področja zaposlovanja, varstva in usposabljanja invalidov. Svoje znanje in izkušnje smo s pomočjo partnerske kmetije v okviru projekta Oviranost je lahko priložnost, prenesli v  ruralno okolje in na kmetijo v okviru njenih dejavnosti. Omenjeni partner, ki smo ga povabili k sodelovanju je ekološka kmetija Farma Prestranek je tako pridobila status projektnega partnerja. V času trajanja projekta uspešno sodelujemo in povezujemo tudi dejavnosti drugih projektov na različne kmetije, eden takšnih projektov je Prehod mladih oseb s posebnimi potrebami na trg dela, ki se je uspešno integriral v izvajanje dejavnosti na eni izmed kmetiji, ravno zaradi družinskega člana, ki je oseba s posebnimi potrebami.

Projekt je usmerjen na razvoj novih dejavnosti in ustvarjanju novih zaposlitvenih možnosti na kmetijah za osebe z oviranostjo in povezovanje dejavnosti na področju kmetijstva, turizma ter izobraževanja.
Namen projekta je preučevanje dejavnosti na kmetijah, preučevanje in preverjanje zmožnosti oseb s posebnimi potrebami za delo na kmetiji na podeželju, predvsem na področju dodatnih dejavnosti na kmetijah, prilagoditev delovnih mest, usposabljanje kadra za usposabljanje oseb z oviranostjo, oblikovanje trajnostnih delovnih mest z upoštevanjem posebnih prilagoditev za osebe z oviranostjo, v primeru da so te potrebne.

Splošni cilji projekta:

  • usposabljanje strokovnih delavcev za delo z invalidi na kmetijah,
  • usposabljanje in zaposlovanje invalidov na kmetijah in na podeželju,
  • razvoj novih zaposlitvenih priložnosti predvsem za osebe s posebnimi potrebami,
  • razvoj dodatnih (dopolnilnih) dejavnosti in poslovnih priložnosti na kmetijah.

 

Nove zaposlitvene priložnosti za invalide na kmetijah in na podeželju

V okviru projekta smo omogočili sodelovanje osebam z oviranostjo, te so izrazile zanimanje in se aktivno vključujejo v praktični del  projekta, s tem pridobijo ustrezna znanja iz posamezne obravnavane tematike. Pridobljeno znanje je zelo dobrodošlo na večih nivojih, v primarnem za razširjanje znanja in možnosti zaposlitve za osebe z oviranostjo, v nadaljevanju pa je pomembno ravno v domačem okolju posameznika, ki prihaja z ruralnega okolja, saj se lahko le ta v konkretni uporabi pridobljenega znanja izgradi v samostojno in neodvisno osebo.

 

Senzibilacija lokalne skupnosti o pomenu zaposlovanja invalidov na kmetijah in na podeželju    

Rezultati projekta prinašajo širše družbeno socialne koristi, predvsem gledano s stališča njihove prenosljivosti na druge kmetije in v druga ruralna okolja. Neposredne koristi od rezultatov projekta imajo predvsem invalidi in druge ranljive skupine, ki so bili udeleženi v projektu, saj se jim na ta način odpirajo nove možnosti za zaposlovanje, dodatne poti na trg dela in ciljno pridobivanje različnih znanj. Kmetija s statusom partnerja v projektu pa ima poleg tega tudi ekonomske koristi, saj je tako razvila dve dopolnilni dejavnosti.

Kmetije, ki bi želele diverzificirati svojo dejavnost tudi na področje dela z invalidi oziroma zaposlovati invalidne osebe za namen opravljanja dela na kmetiji, lahko koristno uporabijo znanje, pridobljeno s projektom.

 

Usposobljanje strokovnih delavcev za delo z invalidi v ruralnem okolju

V okviru projekta smo izvedli več usposabljanj za strokovne delavce ter tako izobrazili kader, ki je na podlagi osvojenega znanja prenesel znanja osebam z  oviranostjo. V času izvajanja aktivnosti smo izdelali dva modela za omenjeno izobraževanje kadra. Oba modela sta se v praksi izkazala kot zelo uspešna. Vse aktivnosti in izobraževanja so bile izvedene na Farmi Prestranek, v sodelovanju z našim projektnim partnerjem. 

Usposabljanja so potekala na področju kulinarike, domačih obrti, izdelave bio kozmetike, rekreacijskega konjeništva, kmetijske mehanizacije, agronomije, obvladanje socialnih in ročnih spretnosti,  ...

Izvedli smo usposabljanja za strokovne delavce na temo:

  • PEKA KRUHA IN IZDELAVA SUROVEGA MASLA: pokriva usposabljanje na področju kulinarike, domače obrti in osvajanje (obvladanje) ročnih spretnosti,
  • PEKA PIC V KRUŠNI PEČI: pokriva usposabljanje na področju kulinarike, domače obrti in osvajanje (obvladanje) ročnih spretnosti,
  • RAZREZ MESA: pokriva usposabljanje na področju kulinarike, domače obrti in osvajanje (obvladanje) ročnih spretnosti,
  • IZDELAVA MILA IN JEŽA KONJ: Izdelava mila pokriva usposabljanje na področju kozmetike, domače obrti in osvajanje (obvladanje) ročnih spretnosti. Delavnica ježe konj pokriva usposabljanje na področju rekreacijskega konjeništva in osvajanje osnov nege in oskrbe konja ter osnov jahanja v koraku. V sklopu delavnice udeleženci pridobijo čutne sposobnosti stika z živaljo, tehnična znanja oskrbe in nege konj ter gibalne sposobnosti;
  • IZDELAVA SIRA IN VOŽNJA S TRAKTORJI: pokriva usposabljanje na področju kulinarike, domače obrti in osvajanje (obvladanje) ročnih spretnosti. Delavnica Vožnja s traktorji pokriva usposabljanje na področju kmetijske mehanizacije, agronomije in obdelave zemlje. V sklopu delavnice udeleženec pridobi teoretična znanja upravljanja z različnimi kmetijskimi površinami, v praksi pa spozna strojno obdelavo tal s traktorjem in nekatere tehnike upravljanja s kmetijsko mehanizacijo.

 

Usposobljeni invalidi za opravljanje novo razvitih dejavnosti

Projektni partner Farma Prestranek je v sklopu trajanja projekta razvil tudi novi dopolnilni dejavnosti, ki sta se pojavili kot perspektivni na podlagi projektnih izkušenj. To sta Prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (Medkrajevni in drug cestni potniški promet SKD 49.391) in Ježa živali (Druge športne dejavnosti SKD 93.190).

Na podlagi izoblikovanih modelov smo tako v program projekta vključili vsebino iz novo razvitih dejavnosti in jo plasirali v obliki usposabljanj za strokovne delavce in  usposabljanj oseb z oviranostjo z naslovom: Izdelava mila in ježa konj ter Izdelava sira in vožnja s traktorji.
Teoretične vsebine učnih načrtov smo prenesli v prakso in tako konkretizirali nov model usposabljanja strokovnih delavcev in model usposabljanja invalidov v dopolnilne dejavnosti na kmetiji Farma Prestranek. Izkazalo se je, da sta se naša modela dobro implemetirala in dobro zaživela v praksi. Udeleženci pa so pridobili izkušnje in znanje na področju kozmetike, kulinarike,  domače obrti in osvajanje (obvladanje) ročnih spretnosti, rekreacijskega konjeništva in osvajanja osnov nege in oskrbe konja, kmetijske mehanizacije, agronomije in obdelave zemlje, ter razvijali čutne sposobnosti za stik z živalmi in razvijali motoriko.

 

Promocija zaposlovanja invalidov na kmetijah in na podeželju

Promocija zaposlovanja invalidov v sklopu projekta je potekala z vključevanjem zainteresirane javnosti, vključevanju strokovnih delavcev, oseb z oviranostjo, tudi tistih, ki prihajajo iz podeželja.

Povezali smo se tudi s projektom Prehod mladih na trg dela, ki je svoje udeležence vključeval v naša usposabljanja. Prav tako smo za fotodokumentacijo praktičnega dela projekta vključili osebo, ki ima določene omejitve. Z vključevanjem zainteresiranih oseb v obravnavano tematiko projekta smo zagotovili promocijo tematike projekta z osebami, ki so bili deležniki projekta in jih je tovrstna tematika zanimala.

Kmetijskemu gospodarstvu smo približali in predstavili nove možnosti zaposlitve za osebe z oviranostjo. Oglaševanje je potekalo tudi v s predstavitvijo projekta zainteresiranim kmetijam ali kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s dejavnostjo na področju kmetijstva na javnem dogodku in preko različnih medijev, v obliki radijskega intervjuja, objav na spletnih straneh, preko socialnih omrežij, elektronske pošte in tiskanih medijev.

Celotna realizacija projekta je potekala v času korona krize, kar je pomenilo konstantno prilagajanje razmeram in  te razmere so oteževale na realizacijo projekta, vendar smo izredno veseli, da smo uspeli projekt v celoti realizirati.

V prihodnje si želimo, da bi naš model pripomogel k izboljševanju problematike za zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami na področju kmetijstva in spodbujal razvoj novih dopolnilnih dejavnosti na področju kmetijstva.

Oviranost je lahko priložnost je projekt v sklopu Programa za razvoj podeželja, financiran je v okviru evropskih sredstev in projektov, ki jih Evropska Unija namenja razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju. Konkretni projekt, ki ga izvajamo je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada in Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zaposlitveni center Papilot, Koper

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.