Socialna vključenost

V program socialne vključenosti se lahko vključijo osebe:

Program je namenjen osebam z odločbo o nezaposljivosti, pogosto z obsežnejšimi težavami na področju delovne in socialne aktivnosti. Namen programa je omogočiti  uporabnikom, da preko delovno-okupacijskih, kreativnih in psihosocialnih vsebin ohranijo in razvijajo delovne veščine, spretnosti in navade, ki so povečini precej okrnjene. Poleg tega je pomembno tudi ohranjanje in razvijanje samostojnosti in samozavesti uporabnikov ter skrb za razvijanje osnovnih socialnih spretnosti in veščin, tako na primarni kot sekundarni ravni. 

Program je zasnovan s ciljem zagotavljanja čim bolj stimulativnega in podpornega okolja, z upoštevanjem individualnih potreb posameznika ter po načelu opolnomočevanja in aktivnega vključevanja slehernega udeleženca.  

Osnovo programa predstavlja delovna aktivnost in vključenost, ki zagotavlja ohranitev in razvoj delovnih navad, delovne kondicije in spretnosti ter vzpostavitev delovne osebnosti. Uporabnikom daje občutek koristnosti in kompetentnosti ter s tem dviguje njihovo samopodobo. Vse delovne vsebine so prilagojene uporabnikovim zmožnostim in spretnostim tako, da vedno zagotavljajo občutek zmožnosti in uspešnosti. V sklopu le teh imajo uporabniki možnost, da se, soglasno z individualiziranim programom obravnave, udejstvujejo v tistih, ki so zanje najprimernejše. Ob izvajanju vseh aktivnosti imajo na razpolago strokovni suport, usmerjanje in motivacijo. Z merjenjem doseganja delovnih rezultatov uporabniki spremljajo lastni napredek in razvoj svojih veščin, sposobnosti ter si v nadaljevanju zastavljajo realne in dosegljive cilje.

V sklopu psihosocialnih vsebin imajo uporabniki možnost, v varni in strokovno vodeni situaciji skupinskih izmenjav, delavnic in razgovorov, preizkušanja in razvijanja konstruktivnih stališč, načinov reagiranja in razmišljanja, ki jih lahko kasneje prenesejo tudi v svoje vsakdanje življenje. Glede na ugotovljene individualne potrebe in želje, se ob aktivnem sodelovanju uporabnikov rešujejo raznovrstne realne ali simulirane življenjske situacije. V okviru teh vsebin imajo uporabniki možnost skupinskega ali/in individualnega svetovanju in pomoči pri reševanju osebnih težav, oblikovanju in izražanju mnenj ter oblikovanju in vzdrževanju tvornih medosebnih in partnerskih odnosov.

Preko vključevanja v kreativne vsebine imajo uporabniki dodatno priložnost za razvijanje lastne ustvarjalnosti, domišljije in čustvovanja ter ob tem  učenja drugih načinov izražanja, ki so jim občasno, odvisno od področja oviranosti,  celo bližji. Ob njih krepijo in razvijajo spretnosti, natančnosti  ter pomen medsebojnega sodelovanja in pozitivnih vzpodbud. 

Rekreativne vsebine imajo namen  ohranjanja in krepitve psihofizičnih sposobnosti uporabnikov ter njihovega odnosa do zdravih življenjskih navad in zdravega načina življenja na sploh. Kratka telovadba med odmori, sprehodi v okolici, z namenom spoznavanja lokalnega okolja, obiskovanje športnih prireditev, organizacija piknikov in osebnih praznovanj, znatno obogatijo vsakdan ter med udeleženci spodbudijo razvoj konstruktivnih načinov preživljanja časa. Rekreativne dejavnosti zagotavljajo manj formalne situacije, kjer je preko sproščenega vzdušja omogočen tudi dodatni razvoj in vzpostavitev medosebne povezanosti in pozitivne dinamike.

Idealno razmerje med vsebinami je 70%  delovne, ostalih 30 % pa se razporedi med ostale (kreativne, rekreativne, sprostitvene, kulturne,…).

V sklopu ostalih vsebin se skupaj z uporabniki poleg zgoraj opisanih obiščejo kulturne in zgodovinske znamenitosti, prireditve v ožjem in širšem okolju, pogosto z upoštevanjem želja in interesov uporabnikov, kar spodbuja občutek vpliva in soustvarjanja vsebin programa. Organizirajo se tudi strokovne ekskurzije (npr. ogled delovnih mest) in drugi daljši izleti.

Vsakodnevno vključevanje v delovno in socialno sredino posameznikom omogoča razvoj občutka pripadnosti in vzpostavitev konstruktivne dnevne rutine in izrabe časa.

Cilji programa:

  • Vzpodbujanje socialne vključenosti in ohranjanje ter razvijanje delovnih sposobnosti invalida
  • Ohranjanje in razvijanje uporabnikove delovne zmožnosti, kondicije in spretnosti;
  • Dvig motivacije in samozavesti za vključevanje v delo in življenje na sploh;
  • Razvijanje pozitivne samopodobe, samostojnosti, pomembnosti, odgovornosti
  • Razvijanje in ohranjanje socialnih spretnosti in veščin
  • Razvijanje oz. učenje sodelovanja v delovni skupini in izven nje.
  • Možnosti pridobivanja novih konstruktivnih življenjskih izkušen, razvoj spodbudnih stališč in pozitivnih vedenjskih vzorcev;
  • Prepoznavanje in razvijanje interesov, sposobnosti in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek in kakovost življenja
  • Odgovorno izvajanje nalog in razvojnih aktivnosti

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.